ما را دنبال کنید:

شروع قطعی دوره #C

بدینوسیله خدمت داشنجویان محترم اعلام می گردد:

دوره #C  از تاریخ 4 آذر به صورت قطعی آغاز خواهد شد.