ما را دنبال کنید:

شروع قطعی دوره دیتا آنالیز

♦ بدینوسیله خدمت دانشجویان محترم اعلام می گردد:

دوره دیتا آنالیز در تاریخ 19 دی ماه به صورت قطعی شروع می شود.