ما را دنبال کنید:
image

سعید محصل

♦ مدارک:

  • کارشناسی فناوری اطلاعات
  • Certified Kubernetes Administrator

 

♦تجربیات:

  • کارشناس سرویس های زیرساختی در شرکت مُهَیمن
  • راه ااندازی زیرساخت اجرای نرم افزار در پروژه های ملی
  • مشاور در پروژه های پیامرسان 
  • مدرس دوره کوبرنتیز در شرکت های دانش بنیان
  • مشاور و راه اندازی سرویهای زیر ساخت نرم افزاری در سازمان ها