ما را دنبال کنید:
image

مهندس یحیی رافتی

 • ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
  • ​​اﯾﺮان ﮐﻮﯾﻦ
 • وﻇﺎﯾﻒ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
  •  ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
  • ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی بلاکچین
  • ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ وﻗﻒ و ﻣﺠﺮی اﺟﺮای ﭘﺮوژه

  • اﺟﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ FARM MINING

 • ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭘﯿﻨﮑﺖ

 • وﻇﺎﯾﻒ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

  • ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺤﺎد ) ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ( ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل

ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﮐﻮﯾﻦ . ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰ ارزﻫﺎ . ﻣﺪرس دوره