ما را دنبال کنید:
image

دکتر جواد محمد زاده

 • کارشناسی ارشد / کامپیوتر
 • دکترای تخصصی / بیوانفورماتیک

 • python
 • Django
 • Data Science
 • Deep Learning

 • مدیر گروه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات از ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷
 • Amirkabir University of Technology
 • Shahid Beheshti University of Tehran
 • University of Tehran
 • Teaching Assistant
 • Islamic Azad University, Karaj Branch
 • Undergraduate Supervisor