ما را دنبال کنید:
image

دوره جامع برنامه نویسی جاوا -(جاوا مقدماتی و پیشرفته) به مدت 88 ساعت

آنچه یاد خواهید گرفت

مفاهیم مقدماتی برنامه‌نویسی در جاوا

 • انواع ویرایش‌های جاوا و کاربرد آن
 • معرفی مفهوم برنامه‌نویسی و تاریخچه روش‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی و مفهوم شی‌گرایی و ویژگی‌های آن
 • توضحیاتی در مورد JDK  و JRE
 • نصب JDK و JRE در ویندوز

آشنایی با محیط برنامه نویسی Intellij IDE

 • Installation and Configuration
 • Code Refactoring
 • Running Projects
 • Debugging
 • Database

اصول مقدماتی زبان برنامه نویسی جاوا

 • Variables
 •  Declarations
 •  Names
 • Coding Conventions
 • Operators and Strong Typing
 • Conditional Flow Control, if, and switch
 • Looping with while, do while, and for Loops

معرفی نحوه پیاده‌سازی شی‌گرایی با کلاس‌ها

 • Class
 • Object
 • Method
 • Property
 • Package
 • Import
 • دستور this
 • Constructor
 • Finalize Method
 • Polymorphism
 • Casting
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Abstract Classes and Interfaces
 • استفاده از IO Package
 • مدیریت Exception و ایجاد Exception
 • Generics
 • Annotation
 • آشنایی با
  • Array
  • ArrayList
  • Map
  • List
  • Set
  • Iterator
 • مفاهیم Call By Value و Call By Reference
 • آشنایی با قوانین نام گذاری

آشنایی با Stream API

آشنایی با Date Time API

آشنایی با واسط کاربری User Interface

 • Buttons
 •  TextFields
 •  Components
 •  Containers
 • Layout managers
 • Custom graphics
 • Event classes
 • Event Listener Interfaces
 • و ...

آشنایی با Thread و برنامه‌نویسی Multi Thread

آشنایی با Garbage collection

آشنایی با Lambda Expression

بررسی امکانات عملیات روی فایل‌ها

 • BufferedInputStream
 • BufferedOutputStream
 • BufferedReader
 • BufferedWriter
 • File
 • FileInputStream
 • FileOutputStream
 • FileReader
 • FileWriter

آشنایی با اجزای کتابخانه‌های

 • Java.io
 • Java.lang
 • Java.time
 • Java.math
 • Java.util

مفاهیم مربوط به Serialization

آشنایی با Design Patterns

آشنایی با بانک اطلاعاتی (Mysql or Oracle) و جاوا

 • مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی و زبان SQL
 • دستورات اولیه SQL
 • Create and Drop Database
 • Create and Drop Table
 •  Insert
 • Update
 • Select
 • Delete
 • AND & OR Clauses
 • Like
 • Order By
 • Group By

ارتباط با بانک های اطلاعاتی از طریق  JDBC در جاوا

 • Environment Setup
 • Driver Type
 • Connections
 • Statements
 • Result Set
 • Data Type
 • Transaction
 • Batch Processing
 • Stored Procedure
 • Streaming Data

آشنایی با چگونگی توزیع برنامه های کاربردی در سطح شبکه

آشنایی با XML و JSON و نقل و انتقال اطلاعات بر مبنای آن‌ها

آشنایی با ابزار گزارش‌گیری Jasper Report

 • Environment Setup
 • Desings
 • Compiling Desing
 • View & Print
 • Exporting
 • Parameter
 • Data Source
 • Fields
 • Expression
 • Variables
 • Section
 • Groups
 • Fonts
 • Unicode Support
 • Styles
 • Creating Charts

 Abstract Classes and Interfaces
 معرفی الگو های برنامه نویسی شی گرا Design Patterns

♦ انواع طبقه بندی الگوی های شی گرا

 • Singleton
 • Builder
 • Factory
 • Façade
 • Template
 • Prototype

♦ آشنایی با اجزای کتابخانه‌های

 • Java.io
 • Java.lang
 • Java.time
 • Java.math
 • Java.uti

♦ آشنایی با بانک اطلاعاتی (Mysql)

♦ نصب و راه اندازی بر روی سیستم عامل لینوکس یا  ویندوز
♦ مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی و زبان SQL
♦ دستورات اولیه SQL

 • Create and Drop Database
 • Create and Drop Table
 • Insert
 • Update
 • Select
 • Delete
 • AND & OR Clauses
 • Like
 • Order By
 • Group By
 • طراحی ERD  با رویکرد پروژه محور
 • ارتباط با بانک های اطلاعاتی از طریق  JDBC در جاوا
 • Environment Setup
 • Driver Type
 • Connections
 • Statements
 • ResultSet
 • Data Type
 • Transaction

♦ آشنایی با XML و JSON و نقل و انتقال اطلاعات بر مبنای آن‌ها

♦ مقدماتی بر برنامه نویسی وب

 • HTML
 • JavaScript
 • CSS
 • Ajax
 • اجرای نرم افزار بر روی سرور

♦ آشنایی با Apache Tomcat Application Server
♦ آشنایی مقدماتی با لینوکس و محیط های deployment
♦ مقدمات  ساختار سیستم عامل  لینوکس و دستورات مربوط به راه اندازی سرویس ها
♦ نصب RDBMS Mysql  در سیستم عامل لینوکس
♦ راه اندازی  Application server  در لینوکس
♦ آشنایی مقدماتی با اصول مهندسی نرم افزار

 • اصول agile
 • اصول مدل  scrum
 • Sprint
 • Backlog
 •  آشنایی با ابزار های توسعه نرم افزار    Source  controller

♦ مفاهیم  Source  controller 

 • Git push
 • Git pull
 • Git commit
 • Git clone
 • Git merge
 • Release
 • برنامه نویسی تحت وب

♦ آشنایی با معماری نرم افزار های تحت وب

 • ساختار  نرم افزار تحت وب
 • MVC and Web Applications
 • JSP As the View
 • JSP Scripting Elements
 • Request and Response
 • Expression Language
 • Java Servlets as the Controller
 • HttpServlet
 • HTTPServletRequest
 • HTTPServletResponse
 • HttpSession
 • RequestDispatcher
 • WAR File
 • Web filter 
 • Web listener 
 • Cookie 
 • Header 
 • QueryParam
 • PathParam
 • Redirect vs dispatch 
 • Servlet configuration xml 
 • Mvc architecture
 • Maven 
 • Pom.xml 
 • Rest controller
 • معرفی H​ibernate
 • Java Persistence چیست؟
 • ORM framework
 • ایجاد یک Entity Class
 • Persistence Unit
 • Entity Manager
 • Looking up Entities
 • Deployment
 • EntityManager and Persistence Context
 • Managed and Detached Entities
 • ایجاد و حذف Entities
 • Transactions
 • Mapping Entities to Tables
 • Primary Keys
 • Entity Relationships
 • One2One
 • Many2One
 • One2Many
 • Many2Many
 • Cascading
 •  آشنایی تست نرم افزار
 • تست نرم افزار در جاوا  
 • بررسی انواع  روش های تست  unit test , integration test
 • مبانی تست نویسی با استفاده از junit , Mockito
 • آموزش تست APi با استفاده از  postman

 

پیش نیاز

آشنایی با یک زبان برنامه‌نویسی و مفاهیم شی‌گرایی

مخاطبان دوره

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌ی نرم افزار
 • متخصصان نرم افزار، طراحان وب
 •  علاقه‌مندان به زبان برنامه‌نویسی جاوا

توانایی پس ازگذراندن دوره

 • پس از گذراندن این دوره شما توانایی پیاده‌سازی برنامه‌های کنسولی یا Desktop مبتنی بر جاوا و پایگاه داده را دارید.