ما را دنبال کنید:
image

دوره جاوا مقدماتی

آنچه یاد خواهید گرفت

♦ انواع ویرایش‌های جاوا و کاربرد آن

 • توضیحاتی در مورد JDK  و JRE
  • Installation and Configuration
 • نصب JDK و JRE در ویندوز
 • آشنایی با محیط برنامه نویسیIntellij IDE
 •  معرفی منطق برنامه نویسی
  • Variables
  • Name
  • Declaration
  • Operators
  • Conditional Flow Control, if, and switch
  • Looping with while, do while, and for Loops
 • معرفی نحوه پیاده‌سازی شی‌گرایی با کلاس‌ها
  • Class
  • Object
  • Method
  • Property
  • Package
  • Import
  • Constructor
  • Finalize Method
  • Polymorphism
  • Casting
  • Encapsulation
  • Inheritance
  • Abstract Classes and Interfaces
 •  معرفی الگو های برنامه نویسی شی گرا Design Patterns
 • انواع طبقه بندی الگوی های شی گرا
  • Singleton
  • Builder
  • Factory
  • Façade
  • Template
  • Prototype
 • استفاده از IO Package
 • مدیریت Exception و ایجاد Exception
 • ساختمان داده ها در جاوا
  • Array
  • ArrayList
  • Map
  • List
  • Set
  • Iterator
 • آشنایی با Date Time API
 • آشنایی با Thread و برنامه‌نویسی Multi Thread
 • آشنایی با Garbage collection
 • آشنای با Lambda Expression
 • آشنایی با اجزای کتابخانه‌های
  • Java.io
  • Java.lang
  • Java.time
  • Java.math
  • Java.uti
 • آشنایی با بانک اطلاعاتی (Mysql or Oracle)
 • نصب و راه اندازی بر روی سیستم عامل لینوکس یا  ویندوز
 • مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی و زبان SQL
 • دستورات اولیه SQL
  • Create and Drop Database
  • Create and Drop Table
  • Insert
  • Update
  • Select
  • Delete
  • AND & OR Clauses
  • Like
  • Order By
  • Group By
 • طراحی ERD  با رویکرد پروژه محور
 • ارتباط با بانک های اطلاعاتی از طریق  JDBC در جاوا
  • Environment Setup
  • Driver Type
  • Connections
  • Statements
  • Result Set
  • Data Type
  • Transaction
 • آشنایی با چگونگی توزیع برنامه های کاربردی در سطح شبکه با استفاده از RMI
 • آشنایی با XML و JSON و نقل و انتقال اطلاعات بر مبنای آن‌ها

پیش نیاز

آشنایی با یک زبان برنامه‌نویسی و مفاهیم شی‌گرایی

مخاطبان دوره

 • تمامی افراد علاقه مند

توانایی پس ازگذراندن دوره