ما را دنبال کنید:
image

شایان آقابراری

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش: هوش مصنوعی موسسه

  • دانشگاه: دانشگاه سمنان

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار موسسه

  • دانشگاه: دانشگاه صنعتی قوچان

♦ مهارت ها:

 • HTML
 • CSS
 • Bootsrap
 • Less
 • Sass
 • JavaScript
 • jQuery
 • Ajax
 • Emmet
 • C++/C
 • Python
 • MATLAB

♦ دورهها و گواهینامه ها

 • طراحی وب (CSS, HTML)
  • مجتمع فنی تهران
 • طراحی وب (Javascript)
  • مجتمع فنی تهران
  • برنامه نویسی #C​
 • مجتمع فنی تهران