ما را دنبال کنید:
image

مهندس ابوالفضل فرخ رو

 • HTML
 •  CSS
 •  JavaScript
 •  JQuery
 •  sass
 •  less
 •  SVG
 •  Bootstrap
 •  Laravel
 •  Agile
 •  Scrum
 •  Product management
 •  Cisco

 •  مدیر محصول تضمین چی
 •  مدیر محصول تراپ
 •  موسس و مدیرعامل کارفلو
 •  مدرس شبکه