ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

آنچه یاد خواهید گرفت

 

Abstract Classes and Interfaces
 معرفی الگو های برنامه نویسی شی گرا Design Patterns

♦ انواع طبقه بندی الگوی های شی گرا

 • Singleton
 • Builder
 • Factory
 • Façade
 • Template
 • Prototype

♦ آشنایی با اجزای کتابخانه‌های

 • Java.io
 • Java.lang
 • Java.time
 • Java.math
 • Java.uti

♦ آشنایی با بانک اطلاعاتی (Mysql)

♦ نصب و راه اندازی بر روی سیستم عامل لینوکس یا  ویندوز
♦ مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی و زبان SQL
♦ دستورات اولیه SQL

 • Create and Drop Database
 • Create and Drop Table
 • Insert
 • Update
 • Select
 • Delete
 • AND & OR Clauses
 • Like
 • Order By
 • Group By
 • طراحی ERD  با رویکرد پروژه محور
 • ارتباط با بانک های اطلاعاتی از طریق  JDBC در جاوا
 • Environment Setup
 • Driver Type
 • Connections
 • Statements
 • ResultSet
 • Data Type
 • Transaction

♦ آشنایی با XML و JSON و نقل و انتقال اطلاعات بر مبنای آن‌ها

♦ مقدماتی بر برنامه نویسی وب

 • HTML
 • JavaScript
 • CSS
 • Ajax
 • اجرای نرم افزار بر روی سرور

♦ آشنایی با Apache Tomcat Application Server
♦ آشنایی مقدماتی با لینوکس و محیط های deployment
♦ مقدمات  ساختار سیستم عامل  لینوکس و دستورات مربوط به راه اندازی سرویس ها
♦ نصب RDBMS Mysql  در سیستم عامل لینوکس
♦ راه اندازی  Application server  در لینوکس
♦ آشنایی مقدماتی با اصول مهندسی نرم افزار

 • اصول agile
 • اصول مدل  scrum
 • Sprint
 • Backlog
 •  آشنایی با ابزار های توسعه نرم افزار   Source  controller

♦ مفاهیم  Source  controller 

 • Git push
 • Git pull
 • Git commit
 • Git clone
 • Git merge
 • Release
 • برنامه نویسی تحت وب

♦ آشنایی با معماری نرم افزار های تحت وب

 • ساختار نرم افزار تحت وب
 • MVC and Web Applications
 • JSP As the View
 • JSP Scripting Elements
 • Request and Response
 • Expression Language
 • Java Servlets as the Controller
 • HttpServlet
 • HTTPServletRequest
 • HTTPServletResponse
 • HttpSession
 • RequestDispatcher
 • WAR File
 • Web filter 
 • Web listener 
 • Cookie 
 • Header 
 • QueryParam
 • PathParam
 • Redirect vs dispatch 
 • Servlet configuration xml 
 • Mvc architecture
 • Maven 
 • Pom.xml 
 • Rest controller
 • معرفی H​ibernate
 • Java Persistence چیست؟
 • ORM framework
 • ایجاد یک Entity Class
 • Persistence Unit
 • Entity Manager
 • Looking up Entities
 • Deployment
 • EntityManager and Persistence Context
 • Managed and Detached Entities
 • ایجاد و حذف Entities
 • Transactions
 • Mapping Entities to Tables
 • Primary Keys
 • Entity Relationships
 • One2One
 • Many2One
 • One2Many
 • Many2Many
 • Cascading
 •  آشنایی تست نرم افزار
 • تست نرم افزار در جاوا  
 • بررسی انواع  روش های تست  unit test , integration test
 • مبانی تست نویسی با استفاده از junit , Mockito
 • آموزش تست APi با استفاده از  postman

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

♦ تمامی افراد علاقه مند

توانایی پس ازگذراندن دوره