ما را دنبال کنید:

شرکت بورس کالای ایران

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

دانش شبکه در سطح  CCNA - CCNP Enterprise

آشنا به روال های NOC

آشنایی کامل با نرم افزارهای پایش     Solarwinds و Zabbix