ما را دنبال کنید:

شروع قطعی دوره جامع طراحی وب مهر ماه

♦ بدینوسیله خدمت دانشجویان محترم اعلام می  گردد :

♦ دوره جامع طراحی وب از روز یک شنبه در تاریخ 11 مهر به صورت قطعی شروع خواهد شد.