ما را دنبال کنید:

پایگاه های داده

image

SQL Server 2016 Database Development

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۹/۲۳

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی پایگاه های داده غیررابطه ای (Non-Relational/NoSQL)

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

Oracle Database Administration I

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

ساعت:

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

Oracle BI 12c

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

نام استاد:

سولماز کریمی

هزینه دوره:

۳۸۰۰۰۰۰ تومان